VEDTÆGTER

Vedtægter for Alpha Esport Stevns


§1 Foreningens navn & hjemsted

1 Alpha Esport Stevns, Stevns Kommune, Stiftet 06.03.2020 cvr 41222794


§2 Foreningens formål

2 At skabe et socialt og sportsligt fællesskab, der giver børn, unge og voksne positive oplevelser og sunde vaner i fællesskab med andre.


§ 3: Tilhørsforhold

3 Foreningen er tilsluttet DGI, samt specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse organisationers vedtægter.


§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når betaling af medlems kontingent er registreret. 4.2 Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen

4.3 Bestyrelsen kan enstemmigt ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

4.4 Et ekskluderet medlem kan søge indmeldelse tidligst 1 år efter dato for eksklusionen.


§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel via foreningens hjemmeside alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Alle fremmødte medlemmer, der har betalt holdgebyr, over 15 år har stemmeret, såfremt der ikke er et udestående på betalingen. En forælder kan stemme på vegne af sine børn under 15 år, såfremt der er betalt holdgebyr. Dog er der kun en stemme pr. fremmødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Der skal være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

• Valg af dirigent, referent og stemmetællere

• Formandens beretning

• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

• Indkomne forslag

• Valg af bestyrelse og suppleant

• Valg af revisor

• Evt.


§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.


§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig med minimum en formand og en kasserer 7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges. To medlemmer af bestyrelsen vælges i ulige årstal og tre medlemmer vælges i lige årstal. 7.4 Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valg perioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Revisor vælges for et år ad gangen.

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.


§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret afsluttes 31. december (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samten status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.


§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening sammen med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Foreningens medlemmer og ledelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåedeforpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmerhar ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingent forpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte afnogen art.


§10 Vedtægtsændringer

10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling